Tietoa

VPK tänään

Luvian VPK koostuu kaikkiaan viidestä eri osastosta, joka kaikki ovat tärkeitä palokunnan toiminnan kannalta, nämä osastot ovat: nuoriso-, hälytys-, nais-. veteraani- ja ensivasteosasto, joka toimii osana hälytysosastoa. Lisäksi VPK:n toimintaa ohjaa VPK:n hallitus ja vapaa-ajan toimintoja Huvitoimikunta.

Luvian VPK toimii yhtenä Satakunnan Pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana. Pelastuslaitos tarjoaa Luvian VPK:lle sen sammutus- ja pelastusvälineistön, jota VPK toiminnassaan tarvitsee. Luvian VPK:n ydintehtävä on tuottaa turvallisuuspalveluja Luvialaisille ja muille satakuntalaisille.

Sopimuspalokuntien pääasiallisena tehtävänä on tukea pelastuslaitoksen toimintaa erilaisissa tulipalo- ja onnettomuustilanteissa antaen pelastustoimintaa johtavalle viranomaiselle käyttöön lisää henkilöstö- ja kalustoresursseja.

Porin alueella sopimuspalokunnat toimivat ns. ensilähdön palokuntina, huolehtien alueensa kaikista pelastustoimentehtävistä.

Luvian VPK:n tehtäväkenttä onkin muuttunut melkoisesti viime vuosikymmenten aikana. Tätä muutosta kuvastavat selvästi hälytystilastotkin: vuonna 1971 Luvian VPK:lla oli 4 tulipaloa sammutettavana, kun taas yli 40 vuotta myöhemmin, vuonna 2012 Luvian VPK:lla oli yhteensä 77 hälytystä, joista 55 oli palo-/pelastustehtäviä ja 22 ensivastehälytyksiä. Varsinaisia rakennuspaloja vuonna 2012 oli 5 kpl.

Pelkästään termit tulipalo ja hälytystehtävä eroavat toisistaan ja kuvaavat hyvin muutosta VPK:n toiminnassa. Nykyään palo-ja pelastustehtävät jakautuvat siten, että tulipalot muodostavat vain pienen osan hälytyksistä. Varsinaisia rakennuspaloja on keskimäärin vain 4-5 vuodessa. Rakennuspalojen vähäisyys osaltaan varmasti johtuu rakennusten tulisijojen vähenemisestä lämmitystapojen muuttuessa ja niiden paloturvallisuuden kasvusta, myös valistus-kampanjat ovat omalta osaltaan vaikuttaneet paloturvallisuuden parantumiseen.

Yleisimmät palokuntaa työllistävät tehtävät tänä päivänä liittyvät automaattisten paloilmoitinlaitteiden antamiin hälytyksiin, eriasteisiin liikenteessä sattuviin onnettomuuksiin ja ojaanajoihin. Myös Luvian merenläheisyys ja lisääntynyt mökkiläisen veneliikenne on kasvattanut meripelastustehtävien määrää viime vuosina melkoisesti.

Kuten edellä olevasta voidaan todeta on palokuntien tehtäväkenttä varsin laaja, joten myös VPK:n  palokuntalaisten osaamisen ja ammattitaidon tulee olla hyvin laajaa ja monipuolista, jotta jokaisessa tilanteessa voidaan taata apua tarvitsevalle paras mahdollinen ja tehokkain apu.

Laaja ja jatkuvasti muuttuva tehtäväkenttä asettaa haasteita myös palokuntalaisten koulutukselle. Tämä ilmenee myös sisäasianministeriön alati tiukentuneilla koulutustasovaatimuksilla.  Nykyään henkilön, joka haluaa liittyä Luvian VPK:n hälytysosaston hälytysryhmään., tulee olla suorittuna palokunnan järjestämä perehdyttämiskurssi, sekä (Länsi-Suomen pelastusalan liiton valvoma) sammutustyökurssi 60h.  Lisäksi henkilön tulee osallistua aktiivisesti palokunnan viikkoharjoituksiin joita on vuoden aikana 42 kertaa, jotta hänet voidaan hyväksyä hälytyskelpoiseksi Luvian VPK:n hälytysosastoon.

Hälytysosastoon voi liittyä, kun on vähintään 18-vuotias. Harjoituksiin pääsee mukaan jo 16- vuotiaana, mutta hälytyksiin saa osallistua vasta 18-vuotta täytettyään ja vaaditut kurssit suoritettuaan.

Osasto kouluttaa kaikki uudet jäsenet perehdyttämiskoulutuksesta lähtien. Hälytysosastossa on kirjoitushetkellä 30 jäsentä ja harjoitusillat pidetään keskiviikkoisin klo. 18-20.

Palokunnassa on myös mahdollisuus kehittää itseään suorittamalla erillaisia kursseja, näitä ovat esim.  ensiapu, ensivaste, pelastustyö, savusukellus, pintapelastus, kattotyöskentely, vaaralliset aineet ja muut Länsi-Suomen pelastusalan liiton järjestämät kurssit. Kurssien ja viikkoharjoitusten tarkoituksena on oppia ja ylläpitää kursseilla opittuja asioita, sekä harjoitella onnettomuustilanteita aidoissa olosuhteissa Luvian kunnan aluella sijaitsevissa kohteissa.

VPK:n tulevaisuus

Kuten edellä jo todettiinkin, kasvaa palokunnan tehtäväkenttä jatkuvasti ja osaamisen tarvitsee olla hyvin laajaa ja monipuolista, turvataksemme palokunnan toiminnan jatkumisen myös tulevaisuudessa tarvitsemme joukkoomme myös nuoria.

Nuoriso-osaston harjoituksia vuonna 2014 pidetään paloasemalla jokaisen kuukauden kolmena (3) ensimmäisenä maanantaina klo.17.30, pl. kesäkuu ja heinäkuu jolloin on kesäloma, eli harjoituksia vuonna 2014 kertyy kaikkiaan yhteensä noin 30 kertaa.

Suurin osa Luvian VPK:n hälytysosastolaisista onkin aikoinaan  aloittanut palokuntaharrastuksensa nuoriso-osastossa, tämän takia nuoriso-osaston toimintaa pyritään kehittämään entisestään yhä enemmän vastaamaan palokunnan nykytehtäviä sekä nykyistä laajenevaa tehtäväkenttää. Näin pyrimme turvaamaan jatkuvuuden sekä nuoriso-osastossa, että jatkossa myös hälytysosastossa. Nuoriso-osaston koulutusta suunniteltaessa nuorilla itsellä tulee olemaan enenevissä määrin ”sanavaltaa” harjoitusohjelmia suunniteltaessa, sillä se on osoittautunut tuovan innostusta ja motivaatiota nuorten toimintaan.

 

Luvian VPK:n päällikkö
Juha Duldin